นโยบายการคืนเงิน และคืนสินค้า

1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน


ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการซื้อได้ ในกรณีที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า


ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายไม่จัดส่งสินค้าให้
  • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย

ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) ในกรณีที่มีการส่งสินค้าที่ได้ตกลงซื้อแล้วเรียบร้อย

เมื่อมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 06 1669 5490 หรือผ่านทาง [email protected]

Koiauction1.com จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขายผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง Koiauction1.com เพื่อขอให้ Koiauction1.com เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Koiauction1.com จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

เพื่อช่วยผู้ซื้อ/ขายในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ซื้อ/ขายสามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัว หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาท

3. ห้ามการเปลี่ยนใจ


ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4. สิทธิองผู้ขาย


เมื่อ Koiauction1.com ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินจากผู้ซื้อ แล้ว Koiauction1.com จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ Koiauction1.com กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Koiauction1.com ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด Koiauction1.com จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

Koiauction1.com จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

5. การคืนเงิน


ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Koiauction1.com ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ Koiauction1.com ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Koiauction1.com มีสิทธิ์ที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

6. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย


Koiauction1.com ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก Koiauction1.com เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป

Messages

img
Message

Message

Admin